รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.6/3

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22170 นายกิตติพล สำเนียง 1 01/10/2544 ..............
2 22183 นายจิรชัย อ่อนวัน 2 18/11/2544 ..............
3 22216 นายตรัสวิน เจดีย์วงศ์ 3 09/10/2544 ..............
4 22217 นายโตมอณ ธิโสภา 4 15/12/2544 ..............
5 22230 นายธนากร บุญเอี่ยมศรี 5 22/09/2544 ..............
6 22241 นายธีรติพงศ์ ผลขวัญ 6 06/01/2544 ..............
7 22262 นายปภาวิน สัมพัฒนตระกูล 7 01/08/2544 ..............
8 22279 นายพันธวาณิช ทองอยู่ 8 15/04/2545 ..............
9 22281 นายพิษณุ ฉุนจุ้ย 9 08/11/2544 ..............
10 22318 นายศุภวิชญ์ ป้องแก้ว 10 14/02/2544 ..............
11 22324 นายสหรัฐ พูลปัญญา 11 07/09/2544 ..............
12 22340 นายสุรเกียรติ สุยานาง 12 04/04/2544 ..............
13 22347 นายอนิรุทธ์ ประภาศรีกวิน 13 23/11/2544 ..............
14 23991 นายณัฐดนัย พรหมบุตร 14 01/04/2545 ..............
15 23996 นายวิทวัส ทองดี 15 03/04/2545 ..............
16 24502 นายสุรเชษฐ์ อยู่สุขดี 16 27/12/2544 ..............
17 21919 นางสาวญาตา ภักดีจอหอ 17 02/11/2543 ..............
18 22195 นางสาวชลธิชา ยี่หล่ำ 18 15/06/2544 ..............
19 22362 นางสาวกรวรรณ นนท์ตา 19 05/11/2544 ..............
20 22386 นางสาวจันจิรา ทับสิงห์ 20 05/03/2544 ..............
21 22390 นางสาวจารุวรรณ เจนวิถี 21 06/08/2544 ..............
22 22393 นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ทอง 22 19/11/2545 ..............
23 22401 นางสาวชนะวรรณ อินทร์ตา 23 08/05/2545 ..............
24 22412 นางสาวชิดชนก อ่อนตานา 24 07/05/2545 ..............
25 22443 นางสาวนราทิพย์ สุทธิโส 25 02/08/2545 ..............
26 22455 นางสาวนิยดา แก้วเย็น 26 14/11/2544 ..............
27 22466 นางสาวปริญญา ใยธา 27 24/01/2545 ..............
28 22471 นางสาวพนันญา เพชรประทุม 28 23/09/2544 ..............
29 22486 นางสาวแพรทองธาร สุขเจริญ 29 11/04/2544 ..............
30 22494 นางสาวมาริษา สุทธิอำนวยกูล 30 26/12/2544 ..............
31 22502 นางสาวรุ่งนภา แก้วจีน 31 07/06/2545 ..............
32 22519 นางสาวศรัณย์พร สร้อยคำ 32 11/10/2544 ..............
33 22522 นางสาวศศิธร รูปคำ 33 31/10/2544 ..............
34 22529 นางสาวสาวินี ปี่แก้ว 34 07/09/2544 ..............
35 22534 นางสาวสุธาสิณี โปร่งเมืองไพร 35 30/07/2544 ..............
36 22539 นางสาวสุภัทชา ลงทอง 36 28/05/2545 ..............
37 22544 นางสาวหนึ่งฤทัย คำหมั่น 37 28/11/2544 ..............
38 22551 นางสาวอรัญญา บุญเกิน 38 30/01/2545 ..............
39 23081 นางสาวสุภัสสรา ตรีจักร์ 39 11/08/2544 ..............
40 23098 นางสาวศุจินธร น้อย 40 27/05/2545 ..............
41 23980 นางสาวจิราภรณ์ คำประสงค์ 41 20/05/2544 ..............
42 24002 นางสาวชลธิชา นามโคตร 42 30/10/2544 ..............
43 24009 นางสาวสิริภา ระวิพันธ์ 43 06/10/2544 ..............

Go to back page