รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.6/4

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22171 นายกิตติภูมิ สมพร 1 10/05/2545 ..............
2 22181 นายจักรกฤษณ์ ฤทธิสอน 2 28/05/2545 ..............
3 22200 นายญาณะพัชญ์ วงศ์เอก 3 10/05/2545 ..............
4 22213 นายณัฐวุฒิ แม่นดาว 4 31/12/2544 ..............
5 22218 นายไตรภพ อ่อนไชย 5 14/09/2544 ..............
6 22236 นายธนโชติ ยศวิชัย 6 09/04/2545 ..............
7 22277 นายพัชรพล ถือนูศร 7 06/02/2545 ..............
8 22319 นายสนทรรศน์ วังคีรี 8 20/04/2544 ..............
9 22358 นายอำนาจ วงศ์สาขา 9 05/10/2544 ..............
10 23978 นายประวิทย์ ป้องขันธ์ 10 16/09/2542 ..............
11 23985 นายสิทธิวัฒน์ พลวาปี 11 10/08/2544 ..............
12 24007 นายธนัตถ์ศรัณย์ นามวิชัย 12 17/05/2545 ..............
13 22364 นางสาวกัญญารัตน์ นากา 13 25/09/2544 ..............
14 22419 นางสาวฐานมาศ พรมบวช 14 19/06/2544 ..............
15 22427 นางสาวณัฐนรี ตรีเศียร 15 11/12/2544 ..............
16 22444 นางสาวนริศรา สวัสดิ์นะที 16 24/04/2544 ..............
17 22446 นางสาวนัชชา โลหะวิศวพานิช 17 31/08/2544 ..............
18 22474 นางสาวพรนภา เวชจักรเวน 18 14/11/2544 ..............
19 22475 นางสาวพรรณภัทร บุญลือ 19 13/05/2545 ..............
20 22485 นางสาวเพ็ญนภา แสนซื่อ 20 07/08/2544 ..............
21 22500 นางสาวรัตนวดี บุญราวี 21 05/12/2544 ..............
22 22531 นางสาวสิริวรี ตรีราวาส 22 07/03/2545 ..............
23 22549 นางสาวอมริสา บุญพึ่ง 23 24/08/2544 ..............
24 22552 นางสาวอรุณี ทุมชะ 24 14/10/2544 ..............
25 22556 นางสาวอาทิตยา เสมาวดี 25 13/01/2545 ..............
26 23977 นางสาวณัฐนรี สุทธิรักษ์ 26 10/02/2545 ..............
27 24010 นางสาวสุภาพร ห้อยดอกหอม 27 12/06/2544 ..............
28 24506 นางสาววราภรณ์ นิศาพรพนม 28 20/06/2543 ..............

Go to back page