รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.6/5

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 21699 นายจักรภัทร บุญสมภักตร์ 1 25/12/2543 ..............
2 22214 นายดำรงค์ฤทธิ์ พันโน 2 15/07/2544 ..............
3 22215 นายดุลยวัต ฉลาดเก็บ 3 10/02/2545 ..............
4 22223 นายธงชัย ยมจันทร์ 4 12/11/2543 ..............
5 22260 นายปกรณ์เทพ สมอาด 5 09/01/2545 ..............
6 22264 นายปรมินทร์ สินคงป้อง 6 05/03/2545 ..............
7 22267 นายปราโมทย์ เงินลาด 7 16/04/2545 ..............
8 22280 นายพันธ์ยศ สุวอ 8 21/02/2545 ..............
9 22289 นายภานุพงศ์ มนฑาประดิษฐ์ 9 21/07/2544 ..............
10 22301 นายวงศธร บุญลือ 10 19/08/2544 ..............
11 22307 นายวีรพัฒน์ ขันยศ 11 28/11/2544 ..............
12 22344 นายอธิษฐ์ ก่อบุญ 12 16/04/2545 ..............
13 22370 นางสาวกันยารัตน์ กองหอม 13 05/05/2544 ..............
14 22376 นางสาวเกตวลี อ่อนศรี 14 09/10/2544 ..............
15 22397 นางสาวจีระประภา ทองเผือก 15 03/12/2544 ..............
16 22399 นางสาวจุฑารัตน์ สังข์สุดแท้ 16 26/08/2544 ..............
17 22402 นางสาวชนากานต์ ชุนถนอม 17 15/06/2544 ..............
18 22408 นางสาวชลมา กันแสน 18 12/07/2544 ..............
19 22417 นางสาวญาณภา รินนาศักดิ์ 19 28/06/2545 ..............
20 22461 นางสาวบุศรา อินดี 20 20/11/2544 ..............
21 22464 นางสาวประภาศิริ ดีจอม 21 06/06/2545 ..............
22 22468 นางสาวปาริชาติ เทียมทอง 22 04/06/2545 ..............
23 22508 นางสาววรญา พาขึ้นพร้อม 23 10/10/2545 ..............
24 22516 นางสาววลีกรณ์ นาไสยา 24 11/01/2545 ..............
25 22540 นางสาวสุภาพร บุตรดี 25 10/08/2544 ..............
26 23569 นางสาวณัฐวดี ฝอยทอง 26 26/09/2544 ..............
27 23988 นางสาวภัทชราภรณ์ เชษฐา 27 20/08/2545 ..............
28 23995 นางสาวอารยา หลวงเดช 28 23/06/2545 ..............

Go to back page