รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.6/6

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 21718 นายณัฐพล แก้วดวงใน 1 21/01/2543 ..............
2 22165 นายกฤษฏา งามเลิศ 2 23/12/2544 ..............
3 22168 นายกฤษดา เเสนทองจี 3 05/10/2545 ..............
4 22204 นายณัฐพงศ์ มีจันทร์ 4 09/03/2544 ..............
5 22250 นายนพวรรณ รามศิริ 5 13/08/2544 ..............
6 22271 นายพงศ์กฤษณ์ เหม็นเณร 6 15/11/2544 ..............
7 22278 นายพัทธดนย์ หงษ์อิ่ม 7 19/12/2544 ..............
8 22296 นายรชา พูลสวัสดิ์ 8 16/07/2544 ..............
9 22349 นายอภิวิชญ์ ศรีบุรินทร์ 9 12/08/2544 ..............
10 22350 นายอภิสิทธิ์ เกยแก้ว 10 20/04/2545 ..............
11 23990 นายปรมัส ปานนิล 11 21/03/2544 ..............
12 24006 นายพงษ์พิพัฒน์ คำแต่ง 12 09/04/2545 ..............
13 22374 นางสาวกุลรัตน์ พูลสวัสดิ์ 13 02/09/2544 ..............
14 22377 นางสาวเกวลิน บัวบังใบ 14 05/01/2545 ..............
15 22384 นางสาวจระณา เจริญชีพ 15 25/09/2544 ..............
16 22389 นางสาวจารุนิภา จันทร์หอม 16 06/11/2544 ..............
17 22416 นางสาวช่อผกา แสงพันตา 17 05/02/2545 ..............
18 22439 นางสาวภัทรดรัล ขำพวง 18 26/11/2544 ..............
19 22441 นางสาวนภัสสร สูตรทองมั่น 19 05/03/2545 ..............
20 22482 นางสาวพิศรา พรมโคตร 20 14/05/2545 ..............
21 22490 นางสาวภัทรพร พรหมรักษา 21 27/05/2545 ..............
22 22495 นางสาวมุฑิตา แก้วคำ 22 25/01/2545 ..............
23 22528 นางสาวสโรชา โสภา 23 02/12/2544 ..............
24 22546 นางสาวอชิรญาณ์ วงค์โย่โพ 24 03/03/2545 ..............
25 22555 นางสาวอัญธิชา ปวงเริ่ม 25 13/07/2544 ..............
26 23983 นางสาวธันยพร บุญดาสา 26 24/09/2544 ..............
27 24026 นางสาวชาลิสา แสงนก 27 24/07/2544 ..............

Go to back page