ข้อมูลตารางสอน

ข้อมูลตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2562

ที่ ห้องเรียน โหลดไฟล์
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 View
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 View
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 View
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 View
5 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 View
6 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 View
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 View
8 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 View
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 View
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 View
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 View
12 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 View
13 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 View
14 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 View
15 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 View
16 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 View
17 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 View
18 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 View
19 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 View
20 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 View
21 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 View
22 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 View
23 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 View
24 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 View
25 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 View
26 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 View
27 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 View
28 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 View
29 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 View
30 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 View
31 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 View
32 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 View
33 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 View
34 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 View
35 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 View
36 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 View
37 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 View
38 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 View
39 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 View
40 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 View
41 มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 View
42 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 View
43 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 View
44 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 View
45 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 View
46 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 View
47 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 View